TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nhân Điện và đời sống

NHÂN ĐIỆN & NHÂN SINH

Nhân Điện là một ngành học của Nhân Sinh, do Nhân Sinh và vì Nhân Sinh, quá khứ, hiện tại và tương lai đều có mục đích phục vụ lợi ích và đời sống của con người. Đối tượng con người của ngành Nhân Điện không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, không phân biệt nam phụ, lão ấu, không phân biệt màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, không phân biệt văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo, vân vân. Phương tiện duy nhất của ngành Nhân Điện là những năng lượng siêu nhiên siêu hình của Vũ trụ với cả hai nghĩa vật chất và tâm linh, không gây bất cứ một hậu qủa phương hại nào cho bất cứ vật thể nào, không gian nào, thời gian nào, trong hay ngoài vũ trụ.

Với những tính chất căn bản trên đây, Nhân Điện đặt trọng tâm nghiên cứu học hỏi thực hiện thực hành việc bảo vệ, tăng cường, bồi dưỡng sức khỏe cho con người, sức khỏe thể chất, tình cảm và cả sức khỏe về tâm linh. Nói một cách khác, Nhân Điện là ngành học bảo vệ và phát triển sự sống, chẳng những sự sống của con người mà còn bao gồm cả sự sống của tất cả muôn loài vạn vật, động vật và cả thực vật, Năng lực Nhân Điện là năng lực một chiều, chỉ có một chiều thuận duy nhất là tạo nên sự sống, duy trì và phát triển sự sống mà không có chiều ngược lại. Nhân Điện không thể phương hại sự sống kể cả sự sống của các loại sâu bọ, côn trùng, cho nên Học Viên Nhân Điện không thể sử dụng Nhân Điện để làm hại bất cứ ai, bất cứ sinh vật nào, kể cả những sinh vật mà con người cho là tai hại, nói một cách khác, Nhân Điện đồng nghĩa với Sự Sống, Nhân Điện đồng nghĩa với Nhân Sinh.

Sự sống của muôn loài dưới mắt các nhà khoa học thuần túy là sự sống của vật chất, riêng với sự sống của con người, kể cả những con người sơ khai, ngay cả các nhà khoa học cũng phải nhìn nhận Nhân Sinh không chỉ thuần có đời sống vật chất, ngay cả các nhà khoa học vô thần cũng phải nhìn nhận những giá trị tư tưởng, tư duy siêu vật chất của con người. Nói rõ hơn, con người không chỉ có lo toan sự sống, lo ăn, lo ngủ, lo khỏe mạnh, lo vui chơi, con người còn có những tư duy về nguyên nhân, mục đích đời sống của mình, những thắc mắc siêu hình về sự hiện diện của con người, thực hất con người là gì, thể xác con người là gì, linh hồn con người là gì, quá khứ, tương lai con người là gì, vân vân và vân vân.

Tư duy vừa là đặc tính vừa là nhu cầu của con người, con người luôn luôn tư duy và tư duy đủ mọi vấn đề, đủ hết mọi sự việc, hai vấn đề lớn nhất của tư duy con người là sự sống và sự chết. Dĩ nhiên là không phải tất cả, nhưng mà rất nhiều người tin tưởng thuyết linh hồn, thuyết linh hồn tin rằng ngoài phần thể xác làm bằng vật chất, con người còn có phần bản chất siêu hình không nhìn thấy gọi là linh hồn, thể xác thấy được nhưng có sự sống giới hạn, linh hồn không thấy được nhưng có đời sống không giới hạn, linh hồn đến khi thân xác được sinh ra, linh hồn đi khi thân xác chết. Nhân Điện quan niệm con người có linh hồn và linh hồn bất tử, bất diệt, nhiều cá nhân, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá có cùng chung quan niệm nầy, Nhân Điện không tranh thủ sự đồng thuận quan niệm của bất cứ ai, nhưng Nhân Điện mạnh mẽ tranh đấu và bảo vệ quyền thiêng liêng tự do tư tưởng, tư duy của mình.

Tổng quát thì nhiều văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo, quốc gia, dân tộc tin tưởng sự hiện diện thường trực của một thể siêu hình là linh hồn trong thân xác con người, nhưng chi tiết thì mỗi người, mỗi phái có những quan niệm riêng, đa số con người, tôn giáo chỉ chú trọng đến linh hồn sau khi thân xác chết, nhiều tôn giáo hứa hẹn một đời sống bất tử và tốt đẹp cho linh hồn người mộ Đạo. Sự hứa hẹn và mô tả Thiên Đàng có thể mang đến những tác dụng trái ngược nhau, một tác dụng tích cực và một tác dụng tiêu cực, tác dụng tích cực là con người cố gắng sống thánh thiện để khi chết được lên Thiên Đàng, tác động tiêu cực là con người có thể không màng đến đời sống hiện tại, coi thường sự hiện diện của thân xác, nhiều người tu hành khổ hạnh, đày đọa xác thân, có người còn dám hy sinh cả thân xác với ý niệm tử Đạo để nên Thánh, hoặc là được về Thiên Đàng, hạnh phúc và vĩnh cửu.

Nhân Điện có quan niệm linh hồn nhưng không có quan niệm Thiên Đàng, Địa Ngục, Nhân Điện quan niệm Vũ Trụ nói chung có hai thế giới khác nhau, thế giới hữu hình và thế giới vô hình, tuy hai mà một, tuy một mà hai, thế giới hữu hình còn gọi là thế giới vật chất, thế giới vô hình còn gọi là thế giới tâm linh. Hai thế giới vật chất và tâm linh luôn luôn có những mối dây ràng buộc chặt chẽ, không ngừng, đồng thời nó cũng biến đổi không ngừng nghỉ, tương tự như hình ảnh những đám mây mỏng nhẹ bay nhanh trên bầu trời, tụ tan, còn mất tùy thuộc vào nhiều yếu tố thiên nhiên, năng lượng vũ trụ, quan niệm nầy không chỉ là quan niệm triết học mà còn là quan niệm phù hợp với những khám phá mới nhất của khoa học về mối tương quan vật chất ?" năng lượng, phù hợp với những thuyết lý về năng lượng và vật chất của các nhà khoa học hiện đại.

Nói một cách khác, thân xác là vật chất, linh hồn thì siêu hình, nhưng thân xác và linh hồn luôn luôn có khả năng hội nhập, cũng luôn luôn có khả năng phân ly, hội nhập có hạn kỳ nhưng phân ly có thể vĩnh viễn, thể xác có những giới hạn thời gian không gian, linh hồn có khả năng vượt qua thời gian, không gian, vượt qua không gian nầy đến với không gian khác, vượt qua thời gian nầy đến với thời gian khác. Linh hồn có những khả năng siêu hình, có những năng lực tâm linh nhưng không phải là tuyệt đối, mỗi linh hồn có một năng lực tâm linh khác nhau, khả năng siêu hình khác nhau, chúng ta có thể lấy một số hình ảnh để hình dung, nếu mỗi linh hồn có thể so sánh với một ngọn gió, cũng vô hình nhưng mỗi ngọn gió có năng lực khác nhau, có tính chất khác nhau, chiều hướng khác nhau, không gian khác nhau, thời gian khác nhau, tác động khác nhau, lợi ích khác nhau, vân vân.

Có nhiều linh hồn khác nhau, đồng thời cũng có nhiều thế giới tâm linh khác nhau, mỗi thế giới tâm linh có nhiều linh hồn khác biệt được kiểm soát, cai quản bởi những linh hồn chủ thể có năng lực mạnh mẽ, có những quyền năng khả năng riêng, cá biệt mỗi người có một tên gọi riêng, chung chung chúng ta gọi là Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả. Trong một thế giới tâm linh đã có nhiều Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, vũ trụ thì có rất nhiều thế giới vật chất khác nhau, đồng thời vũ trụ cũng có rất nhiều thế giới tâm linh khác nhau, cho nên thực ra chúng ta có rất nhiều Các Đấng Thiêng liêng Cao Cả để kiểm soát và điều khiển hàng hà sa số những linh hồn khác nhau, trong những thế giới tâm linh và vật chất khác nhau, thi hành những sứ mệnh thiêng liêng khác nhau.

Mỗi sinh vật có một linh hồn, Các Đấng Thiêng liêng Cao Cả có nhiệm vụ lựa chọn những linh hồn phù hợp cho từng sinh vật khác nhau, mỗi sinh vật có một nhiệm vụ, mỗi linh hồn cũng có một nhiệm vụ, quan trọng là nhiệm vụ tương tác giữa linh hồn và thể xác, linh hồn giúp đỡ thể xác nhưng đồng thời thể xác cũng giúp đỡ linh hồn, cả hai phải cùng hợp tác trong một sứ mệnh chung của Các Đấng Thiêng liêng Cao Cả giao phó là phục vụ, học hỏi, tiến hoá và không ngừng tiến hoá. Do đó, thân xác làm công qủa công đức không chỉ là công qủa công đức cho riêng thân xác mà còn là là công qủa công đức cho linh hồn của mình, học hỏi điều lợi ích, tốt đẹp gì không phải là học hỏi riêng cho thân xác của mình mà còn là học hỏi cho linh hồn của mình, tiến bộ tiến hoá không riêng cho bản thân thể xác mà còn là tiến hoá cho linh hồn của mình.

Với quan niệm linh hồn, thể xác tương tác phục vụ nhân loại, nhân sinh, học hỏi, tiến bộ, tiến hoá nầy, Nhân Điện đóng góp muôn ngàn lợi ích thiết thực cho con người, chúng ta không rơi vào những thái độ tiêu cực trong cuộc sống thường ngày khi nghĩ đến trách nhiệm tâm linh của mình. Thực tế đa phần nhân loại đều có tín ngưỡng, tôn giáo, có niềm tin Phật Trời, Các Đấng cao Cả Thiêng Liêng, nhưng thái độ, hành động thường là tiêu cực như van xin hay cầu nguyện cho kiếp nầy hay kiếp sau, cho linh hồn mình được nhiều ân phước của Thượng Thiên nhưng lại không làm gì thực tế cụ thể để có được những ân phước nầy. Nhân Điện cho ta quan điểm, năng lực và cơ hội để tạo nên công qủa công đức vừa cho thân xác, vừa cho linh hồn, không cần chờ đợi kiếp sau, kiếp khác, ngay trong đời kiếp hiện tại, mỗi ngày mỗi giờ nếu chúng ta đều ra công sức phục vụ, giúp đỡ nhân loại nhân sinh muôn loài thì thể xác và linh hồn chúng ta đều sẽ được lợi ích, đều sẽ được tiến bộ, tiến hoá, thăng hoa.

Tham sinh húy tử, ham sống sợ chết là bản tính của con người, bản tánh nầy không có gì xấu, là bản tánh của trời cho, ham sống không có gì xấu nhưng sống như thế nào mới là điều quan trọng. Con người chẳng những ham sống mà còn muốn sống lâu, sống thọ, có người còn muốn được trường sinh bất tử, thực tế không ai có thể trường sinh bất tử, con người cũng như bao nhiêu sinh vật khác phải chịu luật biến hoá sinh tử, chúng ta chỉ có thể cải thiện những điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe, duy trì tuổi thọ nhưng không tránh khỏi luật tử sinh.

Khi chúng ta biết rõ những điều tất yếu phải xảy ra cho từng giai đoạn tuổi tác của đời mình thì chúng ta sẽ không có gì phải lo lắng, ưu phiền chuyện tử sinh, khi chúng ta biết rõ tương lai linh hồn của mình và đã chuẩn bị đầy đủ những điều tốt đẹp cho tương lai nầy thì chúng ta sẽ không có gì để phải sợ hải hay lo lắng, chúng ta không cần phải cầu xin nhưng mà Thượng Thiên sẽ ban cho chúng ta những điều mong ước. Không có bất cứ một thể xác nào được trường sinh, chỉ có tâm linh mới là bất tử, nhưng sự sống lại chỉ có thể được tạo nên bởi sự kết hợp của cả hai thể xác hữu hình và tâm linh vô sinh, vật chất hữu hạn và linh hồn bất tử, cho nên chúng ta không cần phải bận tâm chuyện tử sinh trong cuộc sống nhân sinh, chúng ta chỉ có thể vui vẻ hạnh phúc khi mình ý thức rõ ràng và đầy đủ luật sinh tử của Tạo Hoá.
Quan niệm linh hồn phục vụ, học hỏi, tiến hoá nầy hoàn toàn phù hợp với thực tế lịch sử tiến hoá của nhân loại, không kể đến những trường hợp cá biệt, nhiều nền văn minh suy tàn, càng ngày nhân loại càng tiến hoá cao hơn, hiểu biết nhiều hơn, năng lực mạnh hơn. Dù là như vậy, nhân loại tuyệt đối không được tự mãn với những văn minh tiến bộ của mình, thực tế cũng cho thấy là luôn luôn nhân loại sẽ phải đương đầu với muôn vạn hiểm nguy từ muôn ngàn nguyên nhân khác nhau, từ những nguyên nhân vật chất đến những nguyên nhân siêu hình. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự xung đột và hiểm nguy của con người là sự khác biệt quan niệm tâm linh, sự khác biệt quan niệm đời sống thân xác, linh hồn, sự khác biệt tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, vân vân.

Nhân Điện quan niệm linh hồn tiến hoá từ thấp lên cao qua quá trình học hỏi và phục vụ nhân sinh muôn loài, khi linh hồn được phái đến một thể xác thì linh hồn có nhiệm vụ cụ thể là giúp đở cho thể xác sống, làm việc và học hỏi, linh hồn không được rời bỏ thể xác vì bất cứ lý do gì cho đến khi thể xác không còn hơi thở, đó là những nhiệm vụ rất nặng nề và rất khó khăn của mỗi linh hồn trong thân xác con người, nhiệm vụ không để cho bất cứ một linh hồn lạ nào xâm nhập vào cơ thể mà linh hồn có trách nhiệm, nhiệm vụ kiểm soát và điều khiển những linh hồn tế bào và linh hồn thần kinh của cơ thể mà linh hồn có trách nhiệm. Mỗi công việc của linh hồn sẽ mang lại nhiều công qủa công đức cho linh hồn, mang lại những kinh nghiệm và bài học cho linh hồn, chính những công quả, công đức, bài học và kinh nghiệm nầy sẽ quyết định tương lai, năng lực của linh hồn sau khi linh hồn rời khỏi thể xác, đời sống tương lai của linh hồn. Một linh hồn càng có nhiều công qủa công đức, càng có nhiều năng lực càng có cơ hội được Các Đấng Thiêng liêng Cao Cả giao phó những nhiệm vụ lớn hơn với những thân xác tốt hơn, cho nên muốn nhắm đến một đời kiếp mai sau tốt đẹp hơn thì chúng ta phải có một đời sống thể xác lẫn tâm linh trong đời kiếp nầy sao cho trong sáng, tốt đẹp, hữu ích.

Những ý tưởng và quan niệm nầy thực ra không phải là xa lạ với nhân loại, con người, nhưng để có được cái năng lực tâm linh hoặc là nâng cao năng lực tâm linh, trau dồi linh hồn, học hỏi tâm linh để giúp đỡ thể xác mạnh lành, vân vân, vốn là những điều nhân loại vẫn luôn mong muốn nhưng vẫn chưa hề đạt được, Nhân Điện là ngành học tâm linh nghiên cứu, học hỏi, thực hiện thực hành những khả năng tâm linh nhân loại mong muốn nầy. Khi đã hiểu rõ linh hồn là gì, vai trò gì, nhiệm vụ gì trong thân xác con người, quá khứ, hiện tại, tương lai chúng ta sẽ biết yêu mến thân xác và cuộc sống con người, chúng ta sẽ biết qúi trọng và gìn giữ mạng sống, vì qúi trọng mạng sống con người, Nhân Điện quan niệm tự tử là có tội, là không hoàn thành nhiệm vụ nhân sinh của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả giao phó cho con người trần gian.

Quan niệm linh hồn phục vụ, học hỏi, tiến hoá của Nhân Điện sẽ là một phương tiện hoá giải tuyệt hảo nhất những mối xung đột khác biệt, tranh chấp, hận thù, nguy hiểm của nhân loại. Với quan niệm linh hồn của Nhân Điện, nhân loại sẽ không còn thấy sự khác biệt nào giữa con người với con người, người nầy với người khác, dân tộc nầy với dân tộc khác, quốc gia nầy với quốc gia khác, tín ngưỡng nầy với tín ngưỡng khác, chúng ta mới thực sự có được một thế giới của một Liên Hiệp Quốc, mọi quốc gia trong cùng một mái nhà, mọi dân tộc đều là anh chị em, mọi linh hồn đều cùng một thể tâm linh trong cùng một ánh sáng tâm linh minh triết của Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng.

Lược trích: Dr. Thái Tấn Truyền
Email: truyenthai@bigblue.net.au

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.