TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu » Sách Tổng Hợp

Dr. Halfdan Mahler, Tổng bí thư thứ 3 của Hội Y Tế Thế Giới (1973-1988) nói: “Sức khỏe chỉ được toàn vẹn cho những ai nhìn nhận nó đầy đủ trong ánh sáng của vật chất, tinh thần, xã hội và tâm linh.” Hippocartes, Cha đẻ của Ngành Y Khoa Thế Giới nói: “Lỗi lầm lớn nhất của các Y Sĩ là cố gắng chữa trị Thể Xác mà không chữa trị tinh thần, trong khi Tinh Thần và Thể Xác của một con người chỉ là một mà thôi.” Định nghĩa về sức khỏe của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã được thành viên các nước tán thành, đưa vào Lời Tựa trong Hiến Pháp WHO năm 1947: “Sức khỏe là một trạng thái toàn vẹn của thể xác, tinh thần, Xã Hội và Tâm Linh, mà nó không phải chỉ là loại trừ bệnh tật và sự đau yếu.”

Ebook khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.